Treść ogłoszenia:

Konkurs na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Psychiatrii oraz Psychiatrii Dziennej

Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2020-05-27 godz: 08:20
Termin składania ofert: 2020-06-30 godz: 14:30 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: p.o. Dyrektora – lek. med. Andrzej Komsa
Szczegóły i linki do dokumentów:

Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Lekarza Kierującego Oddziałem

w wymienionych niżej oddziałach:

Oddział Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny

 

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne;

określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.Nr 151, poz. 896) tj.;

I. Wymagania podstawowe;

Kandydat na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem powinien posiadać

  1. tytuł zawodowy lekarza oraz prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej

  2. tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem oddziału lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany na podstawie obowiązujących przepisów

  3. co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza

II. Wymagania dodatkowe na stanowisko Lekarza Kierującego;

- mile widziane ukończenie studiów podyplomowych; zarządzanie w ochronie zdrowia

Oferty wraz z następującymi dokumentami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, w tym także przez kandydata):

  • podanie kandydata o przyjęcie na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy

  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

  • co najmniej jedną opinię świadczącą o kwalifikacjach zawodowych i predyspozycjach do zajmowania stanowiska objętego postępowaniem konkursowym

  • zaświadczenie o niekaralności

  • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, ewentualnie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej

należy składać do 30 czerwca 2020 roku do godz. 14.30 pod adresem;

 

Dyrekcja SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny

ul.Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

z dopiskiem na kopercie "konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem ...."

 

Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego nastąpi w ciągu 30 dni od daty ustalonej do składania ofert.

 

Szczegółowych informacji w zakresie postępowania konkursowego udziela p.o. Dyrektora – lek. med. Andrzej Komsa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz telefonicznie; (015) 8433205.


Wróć do listy ogłoszeń