Konkursy w toku - ilość wpisów: 2
LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia (linki do treści)
12023-11-27
godz:16:00
2023-12-07
godz: 12:00
KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych

UWAGI: Szczegółowe warunki Konkursu, regulamin, wzór umowy i materiały informacyjne o przedmiocie Konkursu można uzyskać w siedzibie SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, w Dziale Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, w dni robocze, godzinach 7.30 – 14.30 lub pod tel. 15 843 32 99 oraz na stronie http://konkursy.szpital-stw.com/konkursy-w-toku Oferty, spełniające wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należy składać na formularzu ofertowym w Sekretariacie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli lub przesłać na adres placówki w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz oznaczonej: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, nie otwierać przed dniem 12.12.2023 r. godz. 12:00” Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do adresata w wyżej określonym terminie. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
22023-10-24
godz:14:23
2023-11-24
godz: 14:35
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki