Konkursy zakończone - ilość wpisów: 37
LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia (linki do treści)
12023-11-27
godz:16:00
2023-12-07
godz: 12:00
KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych

UWAGI: Szczegółowe warunki Konkursu, regulamin, wzór umowy i materiały informacyjne o przedmiocie Konkursu można uzyskać w siedzibie SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, w Dziale Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, w dni robocze, godzinach 7.30 – 14.30 lub pod tel. 15 843 32 99 oraz na stronie http://konkursy.szpital-stw.com/konkursy-w-toku Oferty, spełniające wymogi określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, należy składać na formularzu ofertowym w Sekretariacie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli lub przesłać na adres placówki w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz oznaczonej: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, nie otwierać przed dniem 12.12.2023 r. godz. 12:00” Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do adresata w wyżej określonym terminie. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
22023-08-10
godz:13:51
2023-09-10
godz: 00:00
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
32023-06-19
godz:13:01
2023-07-11
godz: 12:00
Ogłoszenie o konkursie na Pielęgniarkę/pielęgniarza oddziałową/ego Oddziału Dermatologicznego, Okulistycznego, Pediatrycznego - Oddziału Pediatrycznego

UWAGI: Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od dnia upływu terminu składania Oferty. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
42023-02-13
godz:00:00
2023-03-13
godz: 14:35
Ogłoszenie o konkursie na Pielęgniarkę/pielęgniarza oddziałową/ego w Oddziale Neonatologii

UWAGI: Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od dnia upływu terminu składania oferty konkursowej.
52022-12-22
godz:11:54
2023-01-31
godz: 00:00
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej: Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddz. Chirurgiczny Ogólny z Pododdz. Chirurgii Naczyniowej i Pododdz. Neurochirurgii, Oddz. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddz. Psychiatryczny, Oddz. Położniczo-Ginekologiczny
62021-12-15
godz:07:50
2022-01-15
godz: 00:00
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
72020-05-27
godz:08:20
2020-06-30
godz: 14:30
Konkurs na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Psychiatrii oraz Psychiatrii Dziennej
82019-12-02
godz:13:23
2019-12-31
godz: 14:30
Konkurs na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Nefrologicznym i Dializoterapii
92019-11-20
godz:06:54
2019-12-03
godz: 12:00
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań diagnostycznych.
102019-01-14
godz:10:25
2019-02-12
godz: 14:35
Konkurs o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki

UWAGI: Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, informuje o zmianie terminu składania ofert z dn. 30 styczeń 2019 r. na dzień 12 luty 2019 r.
112018-07-31
godz:11:21
2018-08-17
godz: 14:35
konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu serologii
122018-01-26
godz:10:33
2018-02-28
godz: 00:00
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale: Okulistycznym, Neurologicznym, Udarowym,i Otorynolaryngologicznym, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

UWAGI: Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur, nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert konkursowych.
132017-09-01
godz:11:00
2017-09-15
godz: 10:00
Konkurs ofert na wykonywanie usług diagnostycznych - badań rezonansu magnetycznego dla pacjentów hospitalizowanych i objętych opieką dzienną w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli
142016-11-18
godz:13:55
2016-12-02
godz: 12:00
Konkurs ofert na badania diagnostyczne
152016-08-19
godz:07:55
2016-09-30
godz: 14:30
Konkurs na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Pediatrycznym
162016-04-11
godz:13:52
2016-05-14
godz: 14:30
Konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na następujących oddziałach: Oddziału Ginekologicznego Oddziału Neonatologicznego Oddziału Okulistycznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddziału Nefrologii i Dializoterapii
172016-03-14
godz:11:13
2016-03-31
godz: 00:00
Konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem: - w oddziale chirurgii ogólnej z pododdz. urologicznym i pododdz. chirurgii naczyniowej, - w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej.
182016-01-15
godz:08:55
2016-02-06
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziałach:
1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
2. Oddział Chorób Wewnętrznych 3. Oddział Pediatryczny


UWAGI: Z pierwotnego konkursu, rozstrzygnięto jedynie dot. oddziału ch. wewnętrznych z dniem 1.III.2016 r. Na pozostałe stanowiska, nie wpłynęły oferty konkursowe.
192015-10-20
godz:10:17
2015-11-06
godz: 14:35
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia procedur medycznych polegających na kwalifikowaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w Pracowni Hemodynamiki SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

UWAGI: W dniu 28.10.2015r zaktualizowano dokumenty dotyczące ogłoszenia konkursu oraz szczegółowych warunków konkursu.
202015-08-28
godz:14:11
2015-09-18
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziale Okulistycznym
212015-06-03
godz:12:43
2015-06-22
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziale Dermatologicznym
222015-05-28
godz:14:41
2015-06-15
godz: 14:35
KONKURS o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur chirurgii naczyniowej objętych kodem JGP: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47 w SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
232015-05-28
godz:14:14
2015-06-15
godz: 14:35
KONKURS o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur kardiologii objętych kodem JGP: E41, E43, E44 w SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
242015-05-25
godz:14:27
2015-07-11
godz: 00:00
Konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na następujących oddziałach:
Oddziału Kardiologicznego I
Oddziału Kardiologicznego II
Oddziału Chorób Wewnętrznych
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)
Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
252015-05-22
godz:13:36
0000-00-00
godz: 00:00
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziale Kardiologicznym II
262015-05-07
godz:12:24
2015-05-22
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziale Chorób Wewnętrznych
272015-04-21
godz:18:38
2015-05-08
godz: 14:00
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w zakresie pełnienia konsultacji specjalistycznych internistycznych w Oddziale Udarowym

282015-04-15
godz:09:10
2015-05-20
godz: 15:00
KONKURS na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
292015-04-10
godz:08:20
2015-04-24
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu w Stalowej Woli na oddziałach:
1. Oddział Nefrologii i Dializoterapii
2. Oddział Położniczo-Ginekologiczny
302015-03-02
godz:14:58
2015-03-18
godz: 14:35
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie współuczestnictwa w realizacji pakietu onkologicznegow Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

312015-03-02
godz:14:55
2015-03-18
godz: 14:35
KONKURS na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej w SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

322014-05-21
godz:18:29
2014-06-13
godz: 12:00
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM I

332014-03-14
godz:09:15
2014-03-28
godz: 12:00
Badania diagnostyczne 2014

342014-03-11
godz:11:44
2014-03-28
godz: 10:00
KONKURS otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii

352013-11-14
godz:13:09
2013-11-29
godz: 12:00
Badania diagnostyczne 2013
362013-11-08
godz:08:00
2013-11-25
godz: 12:00
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii
372012-12-03
godz:08:57
2012-12-31
godz: 12:00
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w niżej wymienionym oddziale Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy;
  2. dyżur stacjonarny zwykły